Hokushinzushi
Hokushinzushi

Restaurant in Sendai-shi

Hokushinzushi ってどこにあるの

Hokushinzushi ってどんなところ

Nice standing sushi bar. Go again.