Hibara Shrine
Hibara Shrine

Shrine・Temple in Sakurai-shi

Hibara Shrine ってどこにあるの

Hibara Shrine ってどんなところ

山の辺の道. Very good.