Tsukiji Market
Tsukiji Market

Market in Tokyo Prefecture

Tsukiji Market ってどこにあるの

Tsukiji Market ってどんなところ

Huge!! Very good.