Sai Shrine
Sai Shrine

Shrine・Temple in Sakurai-shi

Sai Shrine ってどこにあるの

Sai Shrine ってどんなところ

神水. Go again.