A Gan Yi Taro Balls
A Gan Yi Taro Balls

Dessert Shop in Xinbei

A Gan Yi Taro Balls ってどこにあるの

A Gan Yi Taro Balls ってどんなところ

阿柑姨 芋圓+総合豆. Average.

阿柑姨. Go again.